Zasadniczym celem działalności Spółki  jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów deponowanych na składowisku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego. Działania Spółki zmierzają do  tworzenia   mocnej podstawy   do budowy zrównoważonego rozwoju  społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności opartego na partnerstwie i wiedzy  ekologicznej.

Biuro Osługi Klienta
18-449-10-60